Årsmöte 10 mars 18:30

Välkommen till årsmöte i Göteborgs roddförening

 

Var: Saltskär, Kapproddaregatan 6

När: Tisdagen den 10 mars 2015, kl. 18.30 

Avgifter

 1. Medlemsavgiften för  är 300 kr.
 2. Medlemsavgift och brukaravgift är 1000 kr för den som använder klubbens båtar, utnyttjar omklädningsrum, duschar, bastu och gym.
 3. Sista betalningsdag för årsavgiften är den 2 mars 2015. (Därefter utgår en förseningsavgift om 50 kr och nycklar avaktiveras för roddare som inte betalt brukaravgift.)
 4. GRF:s plusgiro är 40958-1. Glöm inte ange namn på inbetalningen.
 5. Vi behöver även uppdatera vårt medlemsregister. Ange namn, e-post, adress, telefonnummer samt födelseår till alf@jakin.se

Tillgång till båt- och klubbhus

 • Aktiva roddare som betalt medlems- och brukaravgift får tillgång till båt- och klubbhus med ”elektroniska nycklar”.
 • Nya brukare: När medlems- och brukaravgift betalts kontakta Mats Knapp för utlämning av nyckel. E-post: mats@kommunicera.se

 

Årsmötet

 • Mötesförhandlingar enligt bifogad dagordning.
 • Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget finns tillgängliga för medlemmarna hos sekreteraren (Alf Jakin) senast en vecka före årsmötet.
 • Lättare förtäring serveras när mötet avslutats, anmäl därför gärna deltagande till Alf Jakin: alf@jakin.se eller 0736-222 480
 • Besök även vår hemsida på www.rodd.eu

 

Årsmöte i Göteborgs roddförening, tisdagen den 10 mars 2015, kl. 18.30 

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av justeringsmän.
 4. Mötets behöriga utlysande.
 5. Dagordningens godkännande.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen uppläses.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Inkomna motioner och skrivelser.
 12. Val av styrelse och suppleanter.
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutning.